Thursday, May 4, 2017

പതിതപാവനൻ

ഒരു വരി എഴുതീടാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തൊരെന്നെ
തിരുമഹദപദാനം വാഴ്ത്ത്തിടാനായ് വിളിക്കെ
വെറുമൊരു ശിശു ഞാനെന്നുള്ളിൽ ബോധം നിറച്ചെൻ
രസനയിൽ വിടരേണേ അക്ഷര ബ്രഹ്മമേ നീ

ശുകഭൃഗുസനകന്മാരാലുമോരാത്ത സച്ചിത്-
സുഖനിഖിലനിധാനം, നിന്റെയാ പ്രേമധാര,
മുകിലുകൾ പൊഴിയും പോൽ ജീവനിൽ വാർന്നി-
തൻപിൻ കടലുകൾ നിറയേണേ, മദ്‌ഗുരോനാഥമൂർത്തേ

തവ തിരുമുഖമോതും വാക്കിലോരോന്നിലും ഹാ
അവധികൾ തടയാതേയുള്ള സ്നേഹപ്രവാഹം
അതിലൊരു കണമിന്നെൻ തൊണ്ടയിൽക്കൂടിറങ്ങേ
സുകൃതജലധി തന്നിൽ മുങ്ങിനീരുന്നു ജീവൻ

വിഷയസുഖമിതൊന്നേ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ള ചിന്താ-
വിഷമിതു ജഗദാകെ ഭീതി-നാശങ്ങൾ തീർക്കേ
കൃപയൊടെയിതു പാനം ചെയ്തു നീ നീലകണ്ഠാ!!
പുനരപി ജഗദാകെ വാഴ്ത്തിടുന്നൂ ഭവാനെ!!


അതിശയകരമാകും രൂപഭാവങ്ങളോടെ
പലകുറി അവതാരം ചെയ്തുവെന്നാകിലെന്തു
ഇവരൊരു പൊഴുതെന്നെ ഓർത്തിടുന്നില്ലയെന്നോ
തിരുമനസി നിനച്ചീ മർത്യരൂപം ധരിച്ചു

പലവിധ പരിഭൂഷാനാട്യജാലങ്ങളില്ല,
ഉയരെയുയരെ പാറും ജ്ഞാനഗീർവാണമില്ല,
പതിതജനമനസ്സിൽ ആശ തൻ ദീപമാകും
സരളമൃദുലഭാവം ദേവ നീ കൈവരിച്ചു

ചരണമതിൽ ജനങ്ങൾക്കാശ്രയം നൽകിയും ത-
ന്നനുചരരെ ജഗത്തിൽ സേവനത്തിന്നയച്ചും
പുതിയ യുഗമുദിക്കാൻ ശംഖനാദം മുഴക്കി
വിരവൊടെ ക്ഷുധിരാമൻ തൻ്റെ പൊന്നിൻ കിടാവേ

കൃപയുടെ കടലാം നിൻ ശാന്തനേത്രദ്വയത്തിൻ
പ്രഭയതിൽ അലിയുന്നൂ ക്ഷുദ്രമാം എൻ ഹൃദന്തം
ഒഴുകിയൊഴുകി കണ്ണീർ വീണു നെഞ്ചം തണുക്കെ
ചെവിയിലമൃതതുല്യം പെയ്തിടും ദിവ്യനാമം

തിരികെ തരുവതിന്നായ് ഒന്നുമില്ലെന്റെ കൈയ്യിൽ
സകലവുമവിടുന്നേ തന്നതാണെന്റെ പക്കൽ
പിഴകൾ പലതുമുണ്ടാം വാക്കിൽ, നോക്കിൽ, നടപ്പിൽ
തുണ തരിക ദയാബ്ധേ രാമകൃഷ്ണാ നമസ്തേ

അറിവിൻ നിധികൾ വേണ്ടാ നിർവികല്പം സമാധി
ജനനമരണചക്രത്തിന്റെ കെട്ടറ്റിടേണ്ടാ
മരണമുയിർ പിളർക്കാൻ വന്നിടും മുൻപു നേരിൽ
ഒരു ഞൊടി തവ രൂപം മിന്നിമാഞ്ഞാൽ കൃതാർത്ഥൻ

ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ദക്ഷിണേശപ്രകാശാ
ജയ ജയ ജഗദീശാ ശാരദാഹൃന്നിവാസിൻ
ജയ വിമലയശസ്വിൻ ഭക്തിമുക്തി പ്രദായിൻ
ജയ ജഗദഭിവന്ദ്യാ രാമകൃഷ്ണാ മഹേശാ!!!

Friday, March 3, 2017

നിത്യപീയൂഷം

വെയിലിന്റെ ഇഴ നീർത്തി
നീയെന്റെ ജാലക
പ്പടിയിൽ കുണുങ്ങി
ച്ചിരിച്ചിരുന്നു

കരളിന്റെയാഴത്തിൽ
കരയുമെൻ ചേതന-
ക്കൊരു സാന്ത്വനം നീ
പകർന്നിരുന്നു

എരിയുമെൻ ദുരിതങ്ങൾ
ഒരു പൊൻ തലോടലാൽ
അലിവോടെ നീയലി-
യിച്ചിരുന്നു

മെഴുകിയൊരെൻ
ഓണമുറ്റത്ത് പൂക്കളം
എഴുതുവാൻ തുമ്പയായ്
വന്നിരുന്നു

അറിയാതെ പാടിയ
പാട്ടിന്റെ ഈരടി
ഹൃദയത്തിൽ നീയേ
കുറിച്ചു തന്നു

അറിയുവാൻ ആളുക-
ളില്ലാതെ തൂകുമെൻ
മിഴിനീരു കൈയാൽ
തുടച്ചു തന്നു..

നിറമാർന്ന സന്ധ്യ തൻ
മുന്തിരിച്ചാർ മോന്തി
മതികെട്ടു ഞാൻ പോയി-
യെന്നാകിലും

ഒരു വൻ തിരയുടെ
അലകളിൽ പെട്ടു ഞാൻ
അടിതെറ്റി ദൂരേക്ക്
പോയെങ്കിലും

പിഴകൾക്കു മേൽ സ്വയം
ഉരുകിയൊലിച്ചു ഞാൻ
നിഴൽ പോലുമില്ലാതെ
നിന്നെങ്കിലും

ജഡമായ ചിന്ത തൻ
വലയിൽ കുരുങ്ങിയെൻ
നിറമാർന്ന ഭാവന
പിടയുമ്പൊഴും

വിടുതലില്ലെന്നുറ-
ച്ചൊരുകോണിൽ ഞാനെന്റെ
മുറിവിൽ തലോടി
ഇരുന്നീടവേ

ഒരു ചെറു വാക്കിന്റെ
സ്ഫുരണമായ് നീയെന്റെ
ഹൃദയത്തിൽ മിന്നൽ
പ്രഭ പടർത്തി

ഒരു ഞൊടി കൊണ്ടു നീ
കെട്ടിക്കിടന്നൊരെൻ
കവിതയ്ക്കു പുത്തൻ
ഒഴുക്കു നൽകി

ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെൻ
ജീവനിൽ അൻപിന്റെ
പുതുമഴ പോലെ നീ
പെയ്തു തോർന്നു

ഒരു പൊൻകിനാവു പോൽ
എന്നിൽ ഞാൻ കാണാത്ത
പുലരിയിലേക്കു നീ
ആനയിച്ചു.

നിറയാത്ത തൃഷ്ണാ
തടാകങ്ങൾ നീയൊരു
മിഴിനീർക്കണത്താൽ
നിറച്ചു തന്നു.

ഉയിരിന്നഗാധത്തിൽ
നിത്യപീയൂഷമായ്
കുഴലൂതി നീ ചിരി
തൂകി നിന്നു.

Monday, February 27, 2017

ശരണം പ്രപദ്യേ/ शरणं प्रपद्ये/ I seek Refuge.....

ലോകസ്യ ധർമപുനരുദ്ധരണായ ജാതം
ജീവപ്രപഞ്ചപരിരക്ഷകം ഏകദൈവം/
വിശ്വസ്യ കാരണമഹേതുകൃപാനികേതം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

लोकस्य धर्मपुनरुद्धरणाय जातं
जीवप्रपञ्चपरिरक्षकं एकदैवं/
विश्वस्य कारणमहेतुकृपानिकेतं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is born to uplift the righteousness of the world, Who is the protector of the whole living world and  is the Only God, One Who is the cause of the universe and the adobe of divine grace without a reason, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

ഗാനപ്രവീണമതിദുഷ്കരയോഗസിദ്ധം
വേദാദിശാസ്ത്രഗഹനാർത്ഥ പ്രകാശയുക്തം/
ഭക്തൈകവത്സലം അനർഗളസത്യവാചം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

गानप्रवीणमतिदुष्करयोगसिद्धं
वेदादिशास्त्रगहनार्थ प्रकाशयुक्तं/
भक्तैकवत्सलं अनर्गलसत्यवाचम्
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is a mastered singer, One who has perfected the Yoga which is very hard to achieve, One who is adorned with the light of deep inner meanings of Vedic sciences, One who is affectionate to his devotees and Who spoke Truth without interruption, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

ഭക്തിപ്രവൃദ്ധമനസാ പ്രഭുനാമസക്തം
മുക്തിപ്രദാനനിരതം പ്രണവാർത്ഥതത്വം/
നിത്യം ഭവത്സ്മരണമേവ വിമുക്തിദക്ഷം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

भक्तिप्रवृद्धमनसा प्रभुनामसक्तं
मुक्तिप्रदाननिरतं प्रणवार्थतत्वं/
नित्यं भवत्स्मरणमेव विमुक्तिदक्षं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is a attached (only) to Divine names with a mind which is rushing with devotion, One who is actively distributing deliverance and is the essence of meaning of Pranva(OM), One whose remembrance itself is capable of freeing up(One's Soul) , Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.ശ്രീശാരദാഹൃദയനാഥമനന്തകീർത്തിം
ശ്യാമാസുതം മഥുര ജീവനപുണ്യപൂർത്തിം/
ശ്രീമദ്വിവേക പരിപൂജിത ദിവ്യമൂർത്തിം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

श्रीशारदाहृदयनाथमनन्तकीर्तिं
श्यामासुतं मथुर जीवनपुण्यपूर्तिं/
श्रीमद्विवेक परिपूजित दिव्यमूर्तिं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is the Lord of the hearts of Sri Sarada Devi and with Infinite Glory, One who is the son of Shyama(Kali) and is the fulfillment of the Austerities of Mathur Nath, One who is the divine form worshiped by Swami Vivekananda, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

ഗംഗാതടേവിഹരിണം ഹരിദശ്വശോഭം
മാംഗല്യദം പരമഹംസപദാധിരൂഢം/
പങ്കേരുഹസ്മിതമുദാര കൃപാകടാക്ഷം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

गंगातटेविहरिणं हरिदश्वशोभं
माङ्गल्यदम् परमहंसपदाधिरूढं/
पङ्केरुहस्मितमुदार कृपाकटाक्षं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who roamed on the banks of Ganga and is glowing like the splendor of Sun , One who is the provider of all auspiciousness and who has ridden the stage of Parama Hamsa(Great Swan), One whose smile is like that of a Lotus and Who has generous look filled with Grace, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

തദ്ദർശനം  മരണപാശവിമോചകം തത്-
സംസ്പർശനം ചിദമൃതാർണ്ണവസ്വർഗവാടം/
തദ്ദുർലഭം  ചരണപാംസുലവാർത്ഥമേനം
ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

तद्दर्शनं मरणपाशविमोचकम् तत्-
संस्पर्शनं चिदमृतार्ण्णवस्वर्गवाटम्/
तत्दुर्लभम् चरणपांसुलवार्त्थमेनं
श्रीरामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

That Vision will untangle the ropes of Death, That gentle touch is the Heavenly door to the ocean of nectar of divine knowledge, Eager to attain even a little of that absolutely rare dust of his Lotus Feet, Him,Bhagawan Sri Ramakrishna, I seek.

ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷാനാം
ദാതാരം ജ്ഞാനഭാസ്കരം/
മർത്യരൂപധരം ദേവം
തം നമാമി ഗദാധരം//

धर्मार्थकाममोक्षानाम्
दातारं ज्ञानभास्करम्/
मर्त्यरूपधरं देवं
तं नमामि गदाधरं//

The provider of Dharma(Righteousness), Artha(Wealth), Kama(Desires) and Moksha(Deliverance), The Knowledge Sun, The God who has taken Human form, Him, Gadadhara I salute.

Thursday, October 27, 2016

സമർപ്പണം

ഭാരതത്തിന്റെ അനഘമായ ആർഷപാരമ്പര്യത്തിൽ ദേശകാലലിംഗവർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലെന്നത് ഈയടുത്ത കാലത്ത് തെളിയിച്ച മഹതിയാണ് വിവേകാനന്ദ ശിഷ്യയായ നിവേദിത. ആത്മീയത എന്നാൽ ലോകസേവനമാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച അവരുടെ ഓരോ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും ഭാരതമാതാവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.

ഇന്ന് ഭാരതത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾ പ്രബലരാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിവേദിതയെ നമുക്ക് എന്നത്തേക്കാളേറെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിവേദിതയുടെ 150 ആം ജന്മവാർഷികം 2016 മുതൽ 2017 വരെ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നു. "സമർപ്പണം" എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ പാറമേക്കാവ് അഗ്രശാലയിൽ തിരിതെളിയുമ്പോൾ നാമോരോരുത്തർക്കും ആ മഹാത്മാവിനോടുള്ള കടം വീട്ടുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. നമ്മിലുള്ള നിവേദിതയെ ഉണർത്തുവാനുള്ള ഒരു അസുലഭ അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്..

ഇത് ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കാവട്ടെ...

***********************************************

ഒട്ടു മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്നു
ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റൂ സസംഭ്രമം.
എത്ര നാളായീ ഉറക്കമെന്നമ്പര-
ന്നിക്കണ്ണു രണ്ടും പതുക്കെ തുറന്നു ഞാൻ.

തിങ്ങുമീ നിദ്രാതിമിരാന്ധമാമെന്റെ
മങ്ങിയ കാഴ്ച പതുക്കെ തെളിയവേ,
എങ്ങു നിന്നോ വന്നു കൂകുന്നു എന്നുടെ
അങ്കണത്തിൽ രണ്ടു പൂങ്കുയിൽപ്പാട്ടുകാർ.

വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമെൻ ചേതന
പാടെയുണർന്നുല്ലസിക്കുന്നു തൽക്ഷണം.
"ഉത്തിഷ്ഠ, ജാഗ്രത" കേൾക്കുന്നു ഞാനവ
അക്ഷരമില്ലാതെ പാടും ഗാനങ്ങളിൽ.

"ഓർക്കൂ" പറയുന്നിതാ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരാൾ
"ഓർക്കുകീ പാട്ടിന്റെ സംഗീതകാരനെ.
പേർത്തും സ്മരിക്കുകീ ഗാനമീ മണ്ണിൽ തൻ
ജീവിതത്താൽ മീട്ടിയെത്തിയ ദേവിയെ

ആയിരം നൂറ്റാണ്ടുറങ്ങിയ നാടിന്റെ
ആലസ്യഭാവം കളയുവാൻ വന്നൊരാ
ആര്യമാതാവിനെ, സ്വാതന്ത്ര്യമാധുരി
നാവിൽ പകർന്നോരമൃതസ്വരൂപിയെ

ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുൻപേ അയർലാൻഡിൻ
മണ്ണിൽ പിറന്നൊരു ഭാരത പുത്രിയെ
വന്ദ്യമാം ആർഷപരമ്പര കൈക്കൊണ്ടു
ധന്യയായ വിവേകാനന്ദ ശിഷ്യയെ

ഓർക്കൂ നിവേദിതയെ... ദേവദുർലഭ-
ജീവിതത്താൽ സുപുനീതചരിതയെ
രോഗാതുരം ഭാരതത്തിൻ വപുസ്സിലാ-
ത്മാഭിമാനം നിറച്ചുള്ള ഭഗിനിയെ

സൗഖ്യസുകുമാര ജീവിതത്തിൻ  പാത-
വിട്ടു നീ പുൽകി കഠിന ധ്യേയത്തിന്റെ
മാർഗങ്ങൾ, ഉള്ളിൽ ഗുരുനാഥനേകിയോ-
രൂർജ്ജവും ആത്മബലവും മാത്രം തുണവിന്ധ്യാചലത്തിന്നുറപ്പ് ഹൃദയത്തിൽ
ഗംഗയെപ്പോൽ പരിശുദ്ധമാം മാനസം
സുസ്മിതാർദ്രം മുഖം, നക്ഷത്രമെന്ന പോൽ
നിത്യം തപിച്ചു തെളിയുന്ന കണ്ണുകൾ

ഏതു നിഗൂഢമാം മന്ത്രം നിനക്കേകി
മാഞ്ഞു നിൻ വന്ദ്യഗുരുവരൻ സോദരീ
ഏതു കഠിനതപത്തിൽ എരിഞ്ഞു താൻ
മായാത്തൊരാദർശ ദീപമായ് മാറി നീ

കണ്ഠം അണിയുന്ന രുദ്രാക്ഷമാലകൾ
എത്രനാൾ എണ്ണിത്തളർന്നു നിൻ പൂജകൾ
ശുഭ്രമാ വസ്ത്രാഞ്ചലം പോലുമെത്രനാൾ
കണ്ണുനീരോടെ കണ്ടൂ നിന്റെ വേദന

എങ്കിലും കൈ തന്നു കൂടെ നിൽക്കാൻ പാപ-
പങ്കിലർ ഞങ്ങൾ തുനിഞ്ഞില്ലൊരിക്കലും
ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നോ നിന്നെ
ആതിഥ്യപൂജക്ക് പേരാർന്ന ഭാരതം?

ഒത്തില്ല നീ തന്നൊരാത്മാഭിമാനത്തിൻ
വിത്തു വിതയ്ക്കുവാൻ നാടിൻ മനസ്സിലായ്
കത്തിപ്പടരുന്ന സ്വാർത്ഥലോഭപ്പെരുംതീ
ദഹിപ്പിച്ചുവോ താളിയോലകൾ ആകവേ

ഇന്ത്യയെ നീ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാൽ നിന്നെ
സ്വന്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായതില്ലിപ്പൊഴും
ഹന്ത കൃതഘ്നരീ ഹിന്ദുക്കൾ** ഞങ്ങളോ-
ടെന്തിന്നുദാരത കാട്ടി നീ ദേവതേ

പാപഭാരത്താൽ കുനിയുന്നിതെൻ തല,
ജീവൻ ഇന്ത്യക്കായി ഹോമിച്ച നിന്നുടെ
ഗാഥകൾ പാടെ  മറന്ന ഞങ്ങൾക്കിനി
ഏതു നരകാഗ്നിയാൽ ശുദ്ധി കൈവരും"

ലജ്ജയാൽ താഴും  മുഖത്തു പൊന്നിന്നൊളി
വീശിത്തെളിഞ്ഞു അരുണ പ്രഭാകരൻ
പൊയ്പോയ രാത്രി നിനച്ചിരിക്കാതിനി
കൈയിൽ പിടിക്കൂ പുതുയുഗത്തിൻ ധ്വജം

പോയകാലത്തിന്നപമാനഭാരത്തെ
നീയിറക്കൂ വർത്തമാന പ്രവൃത്തിയാൽ
കയ്യുറപ്പോടെയേൽക്കൂ നീ നിവേദിത
മെയ്യും മനസ്സും സമർപ്പിച്ച സാധന

നേടുക നീയാ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ,
തേടുക ജീവിതലക്ഷ്യം ആ യോഗിനി
പാടിയ പാട്ടിൽ, ഞരമ്പിൽ നിറക്കുക
ചൂടെഴും പുത്തനുഷസ്സിന്റെ സ്പന്ദനം

മുന്നിൽ നിറുത്താതെ പാടും കുയിലുകൾ
തന്നു മനസ്സിൽ പുതിയൊരു താരകം
ആ മന്ത്രമുള്ളിൽ ഉരുക്കഴിക്കും യുവ-
ഭാരതം നവ്യ "സമർപ്പണം" ചെയ്യവേ

മൂടുമിരുട്ടിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ചെറു
ജ്യോതിയൊന്നിന്നു തെളിഞ്ഞു കത്തുന്നിതാ
പാടുന്നു പിന്നെയും കോകിലങ്ങൾ മൃദു
പഞ്ചമരാഗത്തിൽ "ഉത്തിഷ്ഠ ജാഗ്രത"

ആനന്ദമന്ദ സമീരനിലായ് വിവേ-
കാനന്ദ മന്ദസ്മിതം വാർന്നു ചുറ്റിലും
ആവേശമുൾക്കൊണ്ടു പാടുന്നു ദിക്കുകൾ
പാവനമാകും നിവേദിതാ സൂക്തികൾഒക്ടോബറിൻ ശ്യാമ മേഘങ്ങൾ മേയുന്ന
വിണ്ടലത്തിൻ കണ്ണിൽ മിന്നിത്തെളിഞ്ഞിതാ
ആയിരം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാർക്കു തുല്യമാം
ആ രാമകൃഷ്ണന്റെ ആർദ്രസ്മിതമുഖം

**ഹിന്ദു - ഭാരതീയൻ

Tuesday, October 11, 2016

ശാരദാഷ്ടകം/शारदाष्टकं

വിജയദശമി ആശംസകൾ
---------------------------------------------

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
വിദ്യാവൃദ്ധി പ്രദായിനീം/
മായാബദ്ധ പരിത്രാണാം
അക്ഷരബ്രഹ്മ രൂപിണീം//

नमामि शारदाम् देवीं
विद्यावृद्धि प्रदायिनीं /
मायाबद्ध परित्राणां
अक्षरब्रह्मरूपिणीं//

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
ഭക്തഹൃദ്‌കമലാസനാം/
ത്രിപുരേശീം ദയാസിന്ധും
നാദബ്രഹ്മ ശരീരിണീം//

नमामि शारदाम् देवीं
भक्तहृद्कमलासनाम्/
त्रिपुरेशीं दयासिन्धुं
नादब्रह्म शरीरिणीं//

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
ശിവാം സന്മതിദായിനീം/
നമാമ്യാദ്യന്തരഹിതാം
വേദവാങ്മയഭൂഷിതാം//

नमामि शारदाम् देवीं
शिवां सन्मतिदायिनीं/
नमाम्याद्यन्तरहितां
वेदवाङ्ग्मयभूषितां//

നമാമി പ്രാണവാകാരാം
വിജയാം വിമലാം ശുഭാം/
സച്ചിദാനന്ദലസിതാം
സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനീം//

नमामि प्रणवाकारां
विजयां विमलां शुभां/
सच्चिदानन्दलसितां
सोमसूर्याग्निलोचनीं//

നമസ്തേ ഗാനരസികേ
കാവ്യകൈവല്യദായിനീ/
വിബുധാർച്ചിത പാദാബ്ജേ
സുസ്മേരവദനാംബുജേ//

नमस्ते गानरसिके
काव्यकैवल्यदायिनी/
विबुधार्चित पादाब्जे
सुस्मेरवदनाम्बुजे//

നമസ്തേ സർവലോകാനാം
മാതൃഭൂതേ ശിവങ്കരീ/
പാദാശ്രിത ജനാനാം ത്വം
ഭുക്തിമുക്തി പ്രദായിനി//

नमस्ते सर्वलोकानां
मातृभूते शिवङ्करी/
पादाश्रित जनानां त्वं
भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी//

ഹംസവാഹിനി സാവിത്രി
സദാവാത്സല്യ പൂരിതേ /
സുഖദുഃഖ വിനിർമുക്തേ
നമസ്തേ ദീനരക്ഷകീ//

हंसवाहिनी सावित्री
सदावात्सल्य पूरिते/
सुखदुःख विनिर्मुक्ते
नमस्ते दीनरक्षकी//

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
നമാമി താമസാപഹാം/
നമാമി ജ്ഞാനവിജ്ഞാത്രീ
നമാമി വിധിവല്ലഭാം//

नमामि शारदाम् देवीं
नमामि तमसापहाम्/
नमामि ज्ञानविज्ञात्री
नमामि विधिवल्लभाम्//

ജയതു ജയതു മാതാ പാർവതീ ശക്തിരൂപാ
ജയതു വിധിഹരീന്ദ്രൈർ വന്ദിതാ ഭക്തിഗമ്യാ/
ഭയജനിതവിഷാദക്രോധദർപ്പ പ്രണാശാ
ജയതു ഭുവനമായാമോഹിനീ ശാരദാ സാ//

जयतु जयतु माता पार्वती शक्तिरूपा
जयतु विधिहरीन्द्रैर् वन्दिता भक्तिगम्या/
भयजनितविषादक्रोधदर्प्प प्रणाशा
जयतु भुवनमायामोहिनी शारदा सा//