Monday, February 27, 2017

ശരണം പ്രപദ്യേ/ शरणं प्रपद्ये/ I seek Refuge.....

ലോകസ്യ ധർമപുനരുദ്ധരണായ ജാതം
ജീവപ്രപഞ്ചപരിരക്ഷകം ഏകദൈവം/
വിശ്വസ്യ കാരണമഹേതുകൃപാനികേതം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

लोकस्य धर्मपुनरुद्धरणाय जातं
जीवप्रपञ्चपरिरक्षकं एकदैवं/
विश्वस्य कारणमहेतुकृपानिकेतं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is born to uplift the righteousness of the world, Who is the protector of the whole living world and  is the Only God, One Who is the cause of the universe and the adobe of divine grace without a reason, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

ഗാനപ്രവീണമതിദുഷ്കരയോഗസിദ്ധം
വേദാദിശാസ്ത്രഗഹനാർത്ഥ പ്രകാശയുക്തം/
ഭക്തൈകവത്സലം അനർഗളസത്യവാചം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

गानप्रवीणमतिदुष्करयोगसिद्धं
वेदादिशास्त्रगहनार्थ प्रकाशयुक्तं/
भक्तैकवत्सलं अनर्गलसत्यवाचम्
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is a mastered singer, One who has perfected the Yoga which is very hard to achieve, One who is adorned with the light of deep inner meanings of Vedic sciences, One who is affectionate to his devotees and Who spoke Truth without interruption, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

ഭക്തിപ്രവൃദ്ധമനസാ പ്രഭുനാമസക്തം
മുക്തിപ്രദാനനിരതം പ്രണവാർത്ഥതത്വം/
നിത്യം ഭവത്സ്മരണമേവ വിമുക്തിദക്ഷം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

भक्तिप्रवृद्धमनसा प्रभुनामसक्तं
मुक्तिप्रदाननिरतं प्रणवार्थतत्वं/
नित्यं भवत्स्मरणमेव विमुक्तिदक्षं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is a attached (only) to Divine names with a mind which is rushing with devotion, One who is actively distributing deliverance and is the essence of meaning of Pranva(OM), One whose remembrance itself is capable of freeing up(One's Soul) , Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.ശ്രീശാരദാഹൃദയനാഥമനന്തകീർത്തിം
ശ്യാമാസുതം മഥുര ജീവനപുണ്യപൂർത്തിം/
ശ്രീമദ്വിവേക പരിപൂജിത ദിവ്യമൂർത്തിം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

श्रीशारदाहृदयनाथमनन्तकीर्तिं
श्यामासुतं मथुर जीवनपुण्यपूर्तिं/
श्रीमद्विवेक परिपूजित दिव्यमूर्तिं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who is the Lord of the hearts of Sri Sarada Devi and with Infinite Glory, One who is the son of Shyama(Kali) and is the fulfillment of the Austerities of Mathur Nath, One who is the divine form worshiped by Swami Vivekananda, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

ഗംഗാതടേവിഹരിണം ഹരിദശ്വശോഭം
മാംഗല്യദം പരമഹംസപദാധിരൂഢം/
പങ്കേരുഹസ്മിതമുദാര കൃപാകടാക്ഷം
തം രാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

गंगातटेविहरिणं हरिदश्वशोभं
माङ्गल्यदम् परमहंसपदाधिरूढं/
पङ्केरुहस्मितमुदार कृपाकटाक्षं
तं रामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

One Who roamed on the banks of Ganga and is glowing like the splendor of Sun , One who is the provider of all auspiciousness and who has ridden the stage of Parama Hamsa(Great Swan), One whose smile is like that of a Lotus and Who has generous look filled with Grace, Him, Bhagawan Ramakrishna, I seek.

തദ്ദർശനം  മരണപാശവിമോചകം തത്-
സംസ്പർശനം ചിദമൃതാർണ്ണവസ്വർഗവാടം/
തദ്ദുർലഭം  ചരണപാംസുലവാർത്ഥമേനം
ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭഗവന്തമഹം പ്രപദ്യേ//

तद्दर्शनं मरणपाशविमोचकम् तत्-
संस्पर्शनं चिदमृतार्ण्णवस्वर्गवाटम्/
तत्दुर्लभम् चरणपांसुलवार्त्थमेनं
श्रीरामकृष्णभगवन्तमहं प्रपद्ये//

That Vision will untangle the ropes of Death, That gentle touch is the Heavenly door to the ocean of nectar of divine knowledge, Eager to attain even a little of that absolutely rare dust of his Lotus Feet, Him,Bhagawan Sri Ramakrishna, I seek.

ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷാനാം
ദാതാരം ജ്ഞാനഭാസ്കരം/
മർത്യരൂപധരം ദേവം
തം നമാമി ഗദാധരം//

धर्मार्थकाममोक्षानाम्
दातारं ज्ञानभास्करम्/
मर्त्यरूपधरं देवं
तं नमामि गदाधरं//

The provider of Dharma(Righteousness), Artha(Wealth), Kama(Desires) and Moksha(Deliverance), The Knowledge Sun, The God who has taken Human form, Him, Gadadhara I salute.

No comments:

Post a Comment