Tuesday, October 11, 2016

ശാരദാഷ്ടകം/शारदाष्टकं

വിജയദശമി ആശംസകൾ
---------------------------------------------

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
വിദ്യാവൃദ്ധി പ്രദായിനീം/
മായാബദ്ധ പരിത്രാണാം
അക്ഷരബ്രഹ്മ രൂപിണീം//

नमामि शारदाम् देवीं
विद्यावृद्धि प्रदायिनीं /
मायाबद्ध परित्राणां
अक्षरब्रह्मरूपिणीं//

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
ഭക്തഹൃദ്‌കമലാസനാം/
ത്രിപുരേശീം ദയാസിന്ധും
നാദബ്രഹ്മ ശരീരിണീം//

नमामि शारदाम् देवीं
भक्तहृद्कमलासनाम्/
त्रिपुरेशीं दयासिन्धुं
नादब्रह्म शरीरिणीं//

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
ശിവാം സന്മതിദായിനീം/
നമാമ്യാദ്യന്തരഹിതാം
വേദവാങ്മയഭൂഷിതാം//

नमामि शारदाम् देवीं
शिवां सन्मतिदायिनीं/
नमाम्याद्यन्तरहितां
वेदवाङ्ग्मयभूषितां//

നമാമി പ്രാണവാകാരാം
വിജയാം വിമലാം ശുഭാം/
സച്ചിദാനന്ദലസിതാം
സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനീം//

नमामि प्रणवाकारां
विजयां विमलां शुभां/
सच्चिदानन्दलसितां
सोमसूर्याग्निलोचनीं//

നമസ്തേ ഗാനരസികേ
കാവ്യകൈവല്യദായിനീ/
വിബുധാർച്ചിത പാദാബ്ജേ
സുസ്മേരവദനാംബുജേ//

नमस्ते गानरसिके
काव्यकैवल्यदायिनी/
विबुधार्चित पादाब्जे
सुस्मेरवदनाम्बुजे//

നമസ്തേ സർവലോകാനാം
മാതൃഭൂതേ ശിവങ്കരീ/
പാദാശ്രിത ജനാനാം ത്വം
ഭുക്തിമുക്തി പ്രദായിനി//

नमस्ते सर्वलोकानां
मातृभूते शिवङ्करी/
पादाश्रित जनानां त्वं
भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी//

ഹംസവാഹിനി സാവിത്രി
സദാവാത്സല്യ പൂരിതേ /
സുഖദുഃഖ വിനിർമുക്തേ
നമസ്തേ ദീനരക്ഷകീ//

हंसवाहिनी सावित्री
सदावात्सल्य पूरिते/
सुखदुःख विनिर्मुक्ते
नमस्ते दीनरक्षकी//

നമാമി ശാരദാം ദേവീം
നമാമി താമസാപഹാം/
നമാമി ജ്ഞാനവിജ്ഞാത്രീ
നമാമി വിധിവല്ലഭാം//

नमामि शारदाम् देवीं
नमामि तमसापहाम्/
नमामि ज्ञानविज्ञात्री
नमामि विधिवल्लभाम्//

ജയതു ജയതു മാതാ പാർവതീ ശക്തിരൂപാ
ജയതു വിധിഹരീന്ദ്രൈർ വന്ദിതാ ഭക്തിഗമ്യാ/
ഭയജനിതവിഷാദക്രോധദർപ്പ പ്രണാശാ
ജയതു ഭുവനമായാമോഹിനീ ശാരദാ സാ//

जयतु जयतु माता पार्वती शक्तिरूपा
जयतु विधिहरीन्द्रैर् वन्दिता भक्तिगम्या/
भयजनितविषादक्रोधदर्प्प प्रणाशा
जयतु भुवनमायामोहिनी शारदा सा//

No comments:

Post a Comment